През 2020 г. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ започна изпълнението на проект Growing Up Equal, финансиран от ЕС, свързан с опазване правата на децата.“. Реализира се в партньорство със Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".

1. За Фондация „Работилница за граждански инициативи"

download.png

Фондация „Работилница за граждански инициативи" е създадена през 2001 година. Идеята за основаването ѝ се ражда след четиригодишна работа по програмата на Чарити Ноу Хау „Знания, успех, промяна”. Екипът, реализиращ тази програма в България, решава да създаде българска организация, чрез която да се надградят постигнатите резултати и да се развият нови възможности за работа с граждански групи и организации в страната.

Работата на ФРГИ има своето място в процеса на развитие на българското общество в дългосрочен план. Инициативите, които разработва и подкрепя възвръщат една забравена идея – идеята, че индивидуалната отговорност, доверие, грижа и филантропия са от съществена важност за живота в едно свободно и демократично общество.

2. За Синдикат „Образование“ към КТ„Подкрепа"

download-1.png


Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа” е създаден през декември 1989 г., веднага след демократичните промени в България. Със своята близо двайсет годишна история той се утвърждава като коректив на държавната политика в областта на образованието и извоюва своето достойно място в обществено-политическия живот на страната.

Синдикатът има за цел и предмет на дейност защитата правата, достойнството и професионалните интереси на своите членове. Той работи за демократизиране, хуманизиране и деидеологизиране на средното образование в България, чрез демократични промени в законодателството, ръководството и управлението на образованието.