През 2020 г. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ започна изпълнението на проект "Растем равни", финансиран от ЕС, свързан с опазване правата на децата. Реализира се в партньорство със Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа". Проектът е насочен към учениците от началното образование (3-4 клас) и цели да постигне равно третиране на момичетата и момчетата в училище.

png.png

Мотивирани да преборим остарели и наложени схващания сред подрастващите, се обръщаме към тези, които прекарват голяма част от деня си с тях и влияят немалко за изграждането на характера и възприятията им за света. Това са професионалистите от образователната сфера.

Ролята на учителите и училищната администрация в процеса на установяване на равно третиране на момичетата и момчетата е от първостепенно значение. В тази връзка се фокусираме върху това да повишим тяхната чувствителност и осведоменост спрямо негативните последици от неравностойното отношение към децата.

Ще стимулираме интереса на хората, ангажирани в образованието, към инструментите за обучение и самооценка, разработени в рамките на проекта. Материалите ще бъдат качени в сайта на проекта и ще се ползват със свободен достъп.

Защо този проект е важен?

Проект "Растем равни" поставя на дневен ред една важна за съвременното българско общество тема, а именно разбирането за равенството между мъже и жени.

Небезизвестен е фактът, че в България много често възниква конфликт, в чиято основа стои ролята на мъжете и жените в обществото. Погрешното разбиране за равенството между мъже и жени влияе силно върху професионалния и житейски избор на момичета и момчета, затова трябва да бъдат предотвратени отрицателните ефекти от наложените в обществото възприятия.

Какво провокира този проект?

Плюсове и минуси

Проблемът в образованието

У нас няма предвидени курсове, които да информират учителите за тяхната роля в изграждането на силен начин на мислене за равно третиране на мъжете и жените.

Нито университетската учебна програма по педагогика, нито институтите за обучение на учители и лицензираните доставчици на обучения в рамките на работата си не предлагат курсове, с които да информират учителите за тяхната роля в изграждането на начина на мислене за равенството между мъже и жени. Учителите често не осъзнават собствените си подсъзнателни пристрастия, които влияят на общуването им с учениците в класната стая.

В България липсва платформа с леснодостъпни отворени ресурси на български език, които да насочват учителите как да се справят с подобен тип проблеми. Началните учители никога досега не са били включени в обучителни проекти за равен достъп за възможности за развитие за момчета и момичета.

От 2018 г. насам въздействието на определени обществени кръгове влияят негативно върху темата за ролята на мъжете и жените в обществото. Това сериозно ограничава работата на учителите и неправителствените организации, ангажирани с темата за равенство между половете в образованието.

Какви са очакваните резултати?

Очаква се да бъде повишена осведомеността на над 500 професионалисти в образованието относно важността от справяне с негативния ефект от погрешното третиране на мъже и жени сред подрастващите, както и да осигури адекватни инструменти за над 300 учители и училищни администрации, които са ангажирани с проблема, за да успеят те да се справят с него, без да предизвикват обществено недоволство по темата.